2009

direct-democracy-logo

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

«ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη»

Άρθρο 1

{Ίδρυση και Σκοποί}

Ιδρύεται Συνασπισμός Μη Αντιπροσωπευόμενων στα Κοινοβούλια Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων, που θα εμφανίζεται δημόσια ως: «Σύμπραξη Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων» με την επωνυμία: «Δημοκρατία στην Πράξη» και Διακριτικό Τίτλο: «Δημο.σ.Πράξη»

Η σύμπραξη αποσκοπεί στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας μας, με προτεραιότητα και κύριο στόχο την υποστήριξη μιας Κυβέρνησης που θα νομοθετήσει Δημοκρατικό Εκλογικό Νόμο με Απλή Αναλογική στη κατανομή των εδρών και προεκλογική ισηγορία ώστε να χειραφετηθούμε από τους επαγγελματίες πολιτικούς και τη διαφθορά, που παράγουν οι μονοκομματικές μονοκρατορίες, και να αναπτύξουμε νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου των κρατούντων.

Επίσης, στόχους μας αποτελούν η οικολογική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, της ενδοχώρας των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποφασιστική υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων στη βάση αποφάσεων που θα ληφθούν με Δημοψηφίσματα από όλο τον ελληνικό λαό, περιορίζοντας τους ρόλους των πολιτικών, αφού διερευνηθούν και εφαρμοσθούν οι ιδανικές εκείνες μέθοδοι (π.χ., μέσω νέων τεχνολογιών και οπτικο-ακουστικών μέσων) που θα εγγυώνται ισηγορία και ισονομία στην προβολή θέσεων όλων των συμμετεχόντων σε κάθε εκλογική ή δημοψηφισματική διαδικασία.

Γενικά η Σύμπραξη σκοπεύει στην βελτίωση της Δημοκρατίας και στη μεγιστοποίηση της εμπλοκής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

 

Άρθρο 2

{Διαδικασίες Άμεσης Δημοκρατίας}

Α’. Η Σύμπραξη Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων «Δημοκρατία στην Πράξη» αντανακλά και υποστηρίζει τις αρχές και Διαδικασίες της Άμεσης Δημοκρατίας με Κυκλικότητα, Ανακλητότητες, Κληρώσεις, Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών και Δημοψηφίσματα.

Β’. Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες αποδίδονται με την καταγραφή της γνώμης της βάσης των μελών της με Δημοψηφίσματα, χωρίς να απεμπολείται η συνέπεια και η συνέχεια στην εκπλήρωση των βασικών Αρχών και Στόχων της Σύμπραξης, που διασφαλίζεται με τη συνδυασμένη συνεργασία μόνιμων και εκ περιτροπής Συντονιστών Στρατηγικού Σχεδιασμού εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών οργανώσεων στη Συντονιστική Γραμματεία της Σύμπραξης.

 

Άρθρο 3

{Δομή και Όργανα Λειτουργίας της Σύμπραξης}

Η Σύμπραξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» δομείται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία αντανακλούν τις δομές μιας αυθεντικής Δημοκρατικής Οργάνωσης και είναι ιεραρχικά:

Α’. Η «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου – Σ.Ε.Δ.» των τακτικών μελών της Σύμπραξης (άρθρο 4)

Β’. Οι « Κοινότητες Άμεσης ΔΡΑσης – Κ.Α.ΔΡΑ.» (άρθρο 5)

Γ’. Η « Βουλή των Πολιτών » (άρθρο 6)

Δ’. Η «Συντονιστική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού» (άρθρο 7) που έχουν τις προβλεπόμενες στο κείμενο αυτό επιμέρους δομές, δικαιώματα και αρμοδιότητες.

 

Άρθρο 4

{Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου}

Α’. Ανώτατο Όργανο της Σύμπραξης αποτελεί η «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου» των Ενεργών Πολιτών – Μελών της Σύμπραξης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Β’. Τα Ενεργά Μέλη υποστηρίζουν και δρουν αποτελεσματικά υπέρ των σκοπών της Σύμπραξης.

Γ’. Οι Έλληνες Πολίτες που συμπαθούν και υποστηρίζουν τους σκοπούς της Σύμπραξης θεωρούνται Απλοί Φίλοι και υποστηρικτές της.

Δ’. Μέλη, φίλοι και υποστηρικτές της Σύμπραξης μπορούν να είναι όλοι οι Πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα και οι ομογενείς του Εξωτερικού (από 15 ετών), οι οποίοι με αίτησή τους και καταβολή της ορισμένης συνδρομής τους εντάσσονται σε οποιαδήποτε «Κ.Α.ΔΡΑ.»

 

Άρθρο 5

{Κοινότητες Άμεσης Δράσης – Κ.Α.ΔΡΑ.}

Α’. Τα ενεργά μέλη συμμετέχουν στη «Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου», ατομικά και στη «Βουλή των Πολιτών» με ελεύθερα ανακλητούς εκπροσώπους τους, των συμβατικών ή ηλεκτρονικών θεματικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται.

Οι συλλογικότητες αυτές ονομάζονται «Κοινότητες Άμεσης Δράσης» («Κ.Α.ΔΡΑ.») και έχουν τον χαρακτήρα συνεχούς και με διαδικασία επείγοντος συνέλευσης και γνωμοδότησης συνειδητοποιημένων πολιτών για τα επίκαιρα, και όχι μόνον, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν την Ελλάδα.

Οι γνωμοδοτήσεις και κάθε μορφής πρωτοβουλίες τους, ιδίως νομοθετικές, θεμελιώνουν τις δραστηριότητες της Σύμπραξης.

Τα ενεργά μέλη επιλέγουν ελεύθερα την ή τις «Κ.Α.ΔΡΑ.» στις οποίες αυτόβουλα δραστηριοποιούνται.

Β’. Η ουσιαστική δραστηριότητα του συνολικού οργανωτικού Δικτύου της Σύμπραξης «Δημοκρατία Στην Πράξη» εκδηλώνεται με τις παραπάνω τουλάχιστον πενταμελείς «Κοινότητες Άμεσης Δράσης (Κ.Α.ΔΡΑ.) Συμπολιτών», που σκοπός τους είναι να εστιάζουν τον Κοινωνικό τους Έλεγχο στην ασκούμενη διοίκηση παρακολουθώντας (σκιωδώς) το έργο συγκεκριμένου Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν δημόσια αγαθά ή πρόσωπα που τους ενδιαφέρουν, αναλόγως των καταλλήλων γνώσεων που διαθέτουν, με σκοπό να τα βελτιώσουν.

Γ’.  Οι «Κ.Α.ΔΡΑ.» αναγνωρίζονται επίσημα από τη Σύμπραξη και τη Συντονιστική της Γραμματεία, μετά από αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν τα Μέλη, τον Σκοπό και το Συντονιστή της Κοινωνικής Άμεσης Δράσης τους.

 

Άρθρο 6

{Βουλή των Πολιτών}

Α’. Οι «Κοινότητες Άμεσης Δράσης – Κ.Α.ΔΡΑ.» συγκροτούν δια των Συντονιστών τους, και εκπροσωπούμενοι από αυτούς, τη «Βουλή των Πολιτών», σε αντιστοίχηση με τις δομές εξουσίας της χώρας μας (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις Δημόσιου Τομέα) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλια Υπουργών, Γεν. Διευθύνσεις Ε.Ε.).

Η «Βουλή των Πολιτών» λειτουργεί ως Παρατηρητήριο της Κοινωνίας προς τα διοικητικά αυτά όργανα, παράγει ελεγκτικό και συνθετικό έργο, αναφέρει δε τα ψηφίσματά της στον Ελληνικό Λαό και τα πορίσματά της στη Συντονιστική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (άρθρο 7) της Σύμπραξης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», η οποία οφείλει να τα εξετάσει άμεσα και να κινητοποιήσει μεθοδευμένα όλες τις δυνάμεις της Σύμπραξης στην κατεύθυνση της συντεταγμένης υλοποίησης των θέσεων της «Βουλής των Πολιτών».

Β’. Οι Συντονιστές των Κ.Α.ΔΡΑ. αποτελούν το Ανώτερο Συλλογικό Όργανο της Σύμπραξης, που αποκαλείται «Βουλή των Πολιτών», εκλέγουν ή κληρώνουν τους δύο (εναλλασσόμενους τετράμηνης θητείας) Στρατηγικούς Συντονιστές, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συντονιστική Γραμματεία της Σύμπραξης (άρθρο 7), δηλαδή δύο ανεξάρτητους πολίτες που εκπροσωπούν τις Κ.Α.ΔΡΑ.

 

Άρθρο 7

{Συντονιστική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΣΓΣΣ)}

Α’. Η Σύμπραξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» εκπροσωπείται επίσημα από μία ενδεκαμελή «Συντονιστική Γραμματεία (Στρατηγικού Σχεδιασμού)», που αποτελείται από τους Συντονιστές Τομέων Δράσης της Σύμπραξης, σκοπός των οποίων θα είναι η έμπρακτη υλοποίηση και επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Β’. Τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας προέρχονται:

από τα συνιστώντα αναδυόμενα και μη αντιπροσωπευόμενα στα Κοινοβούλια Πολιτικά Κόμματα (τρία μόνιμα και τρία εναλλασσόμενα με τετράμηνη περιοδικότητα),

από τέσσερις Οργανώσεις της Κοινωνίας ή Μ.Κ.Ο., αποδεδειγμένα ανεξάρτητες και δραστήριες (δύο μόνιμες για τη διασφάλιση της συνέχειας και δύο εναλλασσόμενες με εξάμηνη περιοδική θητεία)

από τον Γενικό Συντονιστή, που είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Βήμα για Δημοκρατία Πολιτών» και της Κίνησης Πολιτών «Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία – Άμεση Δημοκρατία» (τιμής ένεκεν, για την πρωτοβουλία σύστασης της παρούσας σύμπραξης και βάσει της 15ετούς πολυσχιδούς δραστηριότητάς της στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών).

Γ’. Τα Μόνιμα Μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας, δηλαδή οι πέντε Στρατηγικοί Συντονιστές που προέρχονται από τρία (3) Πολιτικά Κόμματα και δύο Κ.Α.ΔΡΑ. ή Μ.Κ.Ο. και ο Γενικός Συντονιστής, που προεδρεύει των Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων της Σύμπραξης αποτελούν μόνιμους θεματοφύλακες της συνέχειας και των αρχών της, (προσωρινά από την ίδρυση και μέχρι τη μετεξέλιξή του) και προέρχονται από τα Ιδρυτικά μέλη.

 

Άρθρο 8

{ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ}

Α’. Τα Δημοψηφίσματα των μελών της Σύμπραξης αποτελούν τον κύριο τρόπο λήψης των αποφάσεων που δεσμεύουν ανεπιφύλακτα όλα τα Όργανα αυτού.

Β’. Με Δημοψηφίσματα των Μελών καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους η Σύμπραξη προτείνει επίσημα σε όλα τα πολιτικά Κόμματα να συνυπογράψουν «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ», ώστε να αναλαμβάνουν δεσμευτικά πολιτικές και λοιπές ευθύνες έναντι των Ελλήνων Πολιτών για προώθηση λύσεων για τις κοινωνικές ανάγκες που υποστηρίζουν έναντι της εξίσου δεσμευτικής υποστήριξής τους από τη Σύμπραξη στο θεσμικό τους ρόλο.

Γ’. Οι αποφάσεις των μελών που ελήφθησαν με Δημοψηφίσματα δεσμεύουν αυτά τα μέλη σε κάθε τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε κάθε Δημόσια Διαβούλευση ή δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που δεν σέβονται αυτές τις αποφάσεις χάνουν την ιδιότητα του ενεργού μέλους και παραμένουν μόνο ως φίλοι και υποστηρικτές της Σύμπραξης, εφόσον το επιθυμούν.

 

Είθε τύχη αγαθή και οι δράσεις όλων μας να προσφέρουν στον τόπο και στην
Οικουμένη ένα πρότυπο ορθολογιστικού, Δημοκρατικού και αειφόρου μοχλού  για την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας, της Ευτυχίας, της Δικαιοσύνης, της Αδελφοσύνης,
της Ισοπολιτείας, της Ειρήνης και της ποιότητας της ζωής όλων και για την
επικράτηση της οικολογικής λογικής στον πλανήτη, νυν και αεί!

 

Έδοξε να υπογραφεί, ως όρκος τιμής, για την εθελοντική και ανιδιοτελή μας
διαθεσιμότητα, προς εφαρμογή των προαναφερόμενων αρχών και σκοπών!

 

Κυριακή, 4 Οκτώβρη 2009

Η κρίση του πολιτικού μας συστήματος και το έλλειμμα δημοκρατίας είναι πλέον αδιαμφισβήτητα και πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις και αποδομήσεις με τεράστιο κόστος στην ανάπτυξη και στην κατάρρευση του κοινωνικού ιστού στη σύγχρονη ζωή. Είναι επιτακτικό πλέον να προσεγγίσουμε από μηδενική βάση τις αξίες, τις αρχές, τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και κυρίως την πολιτική, την ηθική και την πρακτική αξία του θεσμού της αντιπροσώπευσης πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες, όταν οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν απόλυτα τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς χειραγωγήσεις και εξάρτηση από πελατειακές σχέσεις τους με τους πολιτικούς που υποτίθεται ότι τους αντιπροσωπεύουν.

Σκοπός του Συνεδρίου για τη Δημοκρατία του Μέλλοντός μας είναι πρωτίστως:

 • H αποκατάσταση της αληθινής έννοιας της Δημοκρατίας («άμεσης»), σε αντιπαραβολή με τον κοινοβουλευτισμό (“republique”, «ρεπούμπλικα») στην πολιτική μας ζωή.
 • H διαλεκτική σχέση από το τί βιώνουμε καθημερινά στις σύγχρονες κοινωνίες και οι αυτονόητες αντιθέσεις μας σ’ αυτές μέχρι τις συνθετικές και εποικοδομητικές προτάσεις που επιδιώκουν μια άλλη αρχιτεκτονική στη δόμηση των ανθρώπινων κοινωνιών την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Ουσιαστικός κορμός των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου μας είναι η καταγραφή των βιωματικών και πολιτικών εφαρμογών άμεσης δημοκρατίας παγκοσμίως, η χρήση των δημοψηφισμάτων λαϊκής πρωτοβουλίας («referenda»), οι νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών («initiatives»), το δικαίωμα ανακλητότητας των εκλεγμένων και η απο-ασυλοποίηση των βουλευτών για τα ποινικά τους αδικήματα («right to recall»), η κυκλικότητα και εναλλαγή στα θεσμικά αξιώματα όλων των πολιτών που δικαιούνται να θητεύουν σ’ αυτά («rotation»), η κλήρωση αντί της εκλογής ως θεμελιακού στοιχείου αυθεντικής δημοκρατίας, οι αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες οικονομικής και κοινωνικής αλληλεγγύης συμπολιτών, τα συγκροτήματα οικολογικής συμβίωσης πολιτών και οι λοιποί εναλλακτικοί θεσμοί που εφαρμόστηκαν πραγματικά και με επιτυχία διεθνώς.

Τέλος, θα εξεταστούν τόσο οι δυνατότητες επίλυσης κρίσεων και διεθνών προβλημάτων με τη χρήση θεσμών άμεσης Δημοκρατίας, όπως η καθιέρωση μελλοντικών συνταγματικών τάξεων άμεσης Δημοκρατίας σε δυσεπίλυτα προβλήματα όπως το «Ευρωσύνταγμα» και το Κυπριακό και σε νέες αναδυόμενες ανεξάρτητες χώρες της υφηλίου, όσο και οι δυνατότητες συνταγματικών αναθεωρήσεων στις υφιστάμενες «ρεπούμπλικες» (κοινοβουλευτικά καθεστώτα αντιπροσωπευόμενης και συχνά κληρονομικής ολιγαρχίας) προς την κατεύθυνση της Δημοκρατίας, που φυσικά δε μπορεί παρά να είναι μόνο άμεση.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου για τη Δημοκρατία του Μέλλοντος θα εξαχθούν με ψηφίσματα των συμμετεχόντων και με την ελπίδα να αποκτήσουν ιστορική αξία.

Δηλαδή, ο τίτλος του Συνεδρίου μας θα μπορούσε να είναι για τους νομικούς απλά: «(ΑΜΕΣΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: DE LEGE FERENDA», που στα απλά ελληνικά θα πει «Πώς η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε να επαναφέρει το ελληνικό πολίτευμα της άμεσης Δημοκρατίας!…».

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ:

Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24 Μαΐου 2009

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ»:
Εγκαθιστώντας τον Πολίτη στην Λήψη Αποφάσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αλφαβητικά):

 • Γέμτος Πέτρος, πρώην Πρύτανης Παν/μίου Αθηνών
 • Κόκκας Γιώργος, Δικηγόρος, Συντονιστής Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας Δήμου Αγ. Παρασκευής
 • Κοντογιώργης Γιώργος, Καθηγητής Παντείου Παν/μίου
 • Οικονόμου Γιώργος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Νόττας Μάριος, Καθηγητής Επικοινωνίας, DUK-ILSP
 • Πανούσης Γιάννης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
 • Παρλαβάτζας Νώε, Δημοσιογράφος

Υπό την αιγίδα:

 1. M.K.O. «Βήμα για τη Δημοκρατία Πολιτών».
 2. Δήμου Αγ. Παρασκευής.
 3. Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

Σάββατο, 23/05/2009

Πρωϊνή ζώνη: 11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.:

1η Ενότητα: ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εξ. Εισήγηση : Οικονόμου Γιώργος, Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Κρήτης (θέμα: «Οι Αρχές της Δημοκρατίας και οι Σύγχρονες Διαστρεβλώσεις»)

Εισηγητές:

1. Μάρω Κενέ, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου (θέμα: «Η Σύγχρονη Αντιπροσώπευση και ο Ρόλος του Ατόμου στο Πολιτικό Σύστημα»).

2. Κώστας Λουκέρης, Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Επιστήμονας (θέμα: «Η Δημοκρατία ως σύγχρονο αίτημα»).

2η Ενότητα: ΣΧΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Εξ. Εισήγηση: Κοντογιώργης Γιώργος, Καθηγητής Παντείου Παν/μίου (θέμα: «Τί είναι Δημοκρατία;»).

Εισηγητής: Γιώργος Κόκκας, Δικηγόρος.

Απογευματινή ζώνη: 3.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.:

3η Ενότητα: ΘΕΣΜΟΙ («ΑΜΕΣΗΣ») ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εξ. Εισήγηση: Νικολόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Παν/μιου (θέμα: «Θεσμοί Λαϊκής Συμμετοχής»).

Εισηγητές:

 1. Κόντος Αλέξανδρος, Νομικός – Φιλόλογος (θέμα: «Κυκλικότητα και Εναλλαγή Πολιτών στα Θεσμικά Αξιώματα»)
 2. Τακτικός Βασίλης, Δημοσιογράφος – Εκπρόσωπος Συντονιστικού Κέντρου Μ.Κ.Ο. (θέμα: «Πράσινη Ανάπτυξη, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κοινότητες και Κυβερνο-συλλογικότητες»)
 3. Δεληβοριάς Νίκος, Δ/ντης Ένωσης Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα. (θέμα: «Οι Πολιτιστικές Ενώσεις Πόλεων, άλλο ένα Βήμα στη Δημοκρατία Πολιτών»)

4η Ενότητα: ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Εισηγητές:

 1. Κόκκας Γιώργος, Δικηγόρος.
 2. Μυρτώ Ράγγα, Ψυχολόγος (θέμα: «Διαδικασία, ανάδραση και δυναμική των πολιτών στην τοπική Δημοκρατία»).
 3. Γριβέας Μιχάλης, Πολεοδόμος (θέμα: «Πολεοδομία και Δημοκρατία: Κεντρική Ιδέα των Μικρο-τοπικών Συμμετοχικών Σχηματισμών»).
 4. Μαρία Συννεφιά – Williamson, Κοινωνιολόγος.
 5. Κατσικέας Βασίλης, Πρόεδρος Ιδρύματος Μεσογειακής Συνεργασίας. (θέμα: «Κοινωνία των Πολιτών και Παγκόσμια Δημοκρατική Διακυβέρνηση»).

Κυριακή, 24/05/2009:

Πρωϊνή ζώνη: 11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.:

5η Ενότητα: ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

Εισηγητές:

 1. Δαρεμάς Γιώργος, senior Λέκτορας Πανεπιστημίου Indianapolis (θέμα: «Το Δημοκρατικό Έλλειμμα στην Ε.Ε.»).
 2. Κιατίπης Χαμπής, Μελετητής, Συγγραφέας (θέμα:«Τα Δημοψηφίσματα ως Πρακτική Εκδήλωση της Αρχής της Άμεσης Δημοκρατίας: Υπάρχει Δυνατότητα Αμεσοδημοκρατικής Λύσης στο Κυπριακό Πρόβλημα;») .
 3. Δραγούμης Φίλλιπος, Οικολόγος (θέμα:«Σεβασμός της Διαφορετικότητας και Δημοκρατία») .

6η Ενότητα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.

Εισηγητές:

 1. Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Α.Π.Θ. (θέμα: «Κόμματα, Πολίτες και Θεσμοί: Εγγύτητα και Συμμετοχική Δημοκρατία»).
 2. Κόκκας Γιώργος, Δικηγόρος.

Απογευματινή ζώνη: 3.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.:

7η Ενότητα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εξ. Εισήγηση: Νόττας Μάριος, Καθηγητής Επικοινωνίας, DUK-ILSP (θέμα: «Από τον Περικλή στον ΄Περικλή΄: Τα όρια του Εφικτού στην Τεχνολογία της Άμεσης Δημοκρατίας»)

Εισηγητές:

 1. Σκουλάς Μιχάλης, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Γενικός Διευθυντής «ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» ΡΕΘΥΜΝΟΥ (θέμα: «Ε-Democracy: Μονόδρομος ή Δημοκρατία των Εκλεκτών;»).
 2. Καμπουράκης Γιώργος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (θέμα: «Μέσα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας»)

8η Ενότητα: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ.

Με βάση προεπιλεγμένες φόρμες συμμετοχής ακροατών κατά τις θεματικές ενότητες της Διημερίδας.

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου
Αχαιού 16, Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλ.: 2107258801
Ιστοσελίδα: http://www.eplc.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
M.K.O. «Βήμα για τη Δημοκρατία Πολιτών»
Ιπποκράτους 42, Αθήνα
Τηλ.: 210 3648300 – Τηλεομ: 210 3610882
E-mail: geoko@otenet.gr

«Παρατηρητήριο Δημοτών»
Επιτροπής Τοπικής Δημοκρατίας & Διεθνών Συνεργασιών
Δήμου Αγ. Παρασκευής

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

7 Οκτωβρίου 2009: Υποδοχή του «Γερμανικού Λεωφορείου της Άμεσης Δημοκρατίας», που εστιάζει το ενδιαφέρον του στα Δημοψηφίσματα, Νομοθετικές πρωτοβουλίες Πολιτών & στην Τοπική Δημοκρατία, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

12 Οκτωβρίου 2009: 2ο Παρατηρητήριο Δημοτών με θέμα «Τοπικά Δημοψηφίσματα» στην Αγ. Παρασκευή με προτάσεις θεμάτων προς Δημοψήφισμα από τους κατοίκους.

Ακολούθησαν και άλλες συναφείς εκδηλώσεις της Τοπικής Δημοκρατίας Αγίας Παρασκευής
για τον Συνήγορο του Δημότη, Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας κλ.,
που οδήγησαν στην ενσωμάτωση προτάσεών μαςστο Νομοθέτημα της Αυτοδιοίκησης
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Κ.Α.Δ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η έλλειψη αρχών και προσανατολισμού στη διακυβέρνηση της σύγχρονης Ελλάδας και η απροκάλυπτη πλέον διαφθορά που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, με ευθύνες και παραλείψεις όσων ετάχθησαν να αποφασίζουν και να μας αντιπροσωπεύουν, αποδεικνύουν την πλήρη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής (και κληρονομικής) Ολιγαρχίας, που μόνο κατ’ ευφημισμό και κίβδηλα αυτοαποκαλείται «ΔΗΜΟ-κρατία»!

Ο Έλληνας πολίτης, παντελώς απροστάτευτος και μόνος, πασχίζει πλέον να επιβιώσει από τη λαίλαπα της ακρίβειας, των φοροεπιδρομών του κράτους (για αμφίβολης αξίας χρήσεις του υστερήματος του λαού), από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων σχέσεων, χωρίς στοιχεία πολιτισμού και αισθητικής, ενώ τον κατακλύζει η «μπόχα» των αλλεπάλληλων σκανδάλων και χρηματισμών κάθε μορφής και η πλήρης απογοήτευση και απελπισία.

Αυτή η καθημερινότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει πλέον να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο αδιέξοδο τρόπο, αφού αποδεικνύεται ότι δυστυχώς δεν επιλύονται τα προβλήματα με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα !

Η Κοινωνία των συνειδητοποιημένων πολιτών πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες Διαφωτισμού των υπόλοιπων «μακαρίων» συμπολιτών μας και να αναλάβει άμεσες δράσεις υποστήριξης εαυτών και αλλήλων! Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας που παραμένουν καθαρές και οι ενεργοί πολίτες που αντιλαμβανόμαστε τα παίγνια εξουσίας και του σιωπηρού παραγκωνισμού μας από τη λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν, όπως τα μεθοδεύουν οι κάθε απόχρωσης εξουσιαστές μας, καπηλευόμενοι την ιερή έννοια της αυθεντικής και φυσικά άμεσης Δημοκρατίας, ξεκινάμε τον δίκαιο αγώνα της χειραφέτησής μας από τους πολιτικούς που μας εξουσιάζουν, όντας ανδρείκελα του όλου πολιτικού συστήματος και της οικονομικής ολιγαρχίας (εντόπιας και διεθνούς) που μας τους επιβάλλει, δήθεν για να μας αντιπροσωπεύουν!

Ιδρύσαμε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Δ.), για την συγκρότηση μιας πλατιάς μαχητικής πολιτικής δράσης και έκφρασης όλων των συνειδητοποιημένων πολιτών, πέρα από κάθε λογής κοινωνικά παρωχημένους κομματικούς διαχωρισμούς και κάθε είδους παραταξιακούς δογματισμούς, φατριασμούς και κομματιάσματα της κοινωνίας των πολιτών. Εμπνεόμενοι από το μεγαλείο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, θα αγωνιστούμε για επαναφορά και δημιουργική ενσωμάτωση αυθεντικών δημοκρατικών θεσμών, όπως αυτοί είχαν πρακτική εφαρμογή στην αρχαία Ελλάδα, ενάντια στους ύπουλους μηχανισμούς που μας καταδυναστεύουν καθημερινά, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψη όλων των μορφών εξουσίας που αυθαίρετα μας επιβλήθηκαν και δεν μας αντιπροσωπεύουν πλέον!

Οι καιροί ωρίμασαν για:

 • ανασυγκρότηση μιας υγιούς κοινωνίας στη βάση σύγχρονων Ελληνικών Κοινοτήτων Αλληλεγγύης (και ειδικών ενδιαφερόντων των συμπολιτών – μελών τους),
 • κατ’ έθιμο λειτουργία εναλλακτικών βιωματικών θεσμών Άμεσης Δημοκρατίας, όπως Νομαρχιακά Κοινοβούλια και Εναλλακτική Βουλή των Πολιτών («Σύγχρονες Εκκλησίες του Δήμου», με κυκλικότητα, ανακλητότητες, κληρώσεις),
 • πρόκληση Δημοψηφισμάτων για όλα τα βασικά ζητήματα ζωής και Περιβάλλοντος που μας αφορούν και Νομοθετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών με συλλογές υπογραφών.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, καθώς και οι φορείς που το απαρτίζουν, συντονίζουν την δράση τους και με συγγενικά Αμεσο-Δημοκρατικά Ρεύματα και Κινήματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, συμμετέχοντας στο Δίκτυο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (DIRECT DEMOCRACY EURO-VISION), για την κατάστρωση, επιτέλους, από τη βάση προς την κορυφή («bottom up»), ενός Ευρωσυντάγματος των Πολιτών και λοιπούς θεσμούς Άμεσης Δημοκρατίας, όπως την Ευρωπαϊκή Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου.

Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 με δικό μας συνδυασμό, χωρίς να φιλοδοξούμε να αναλάβουμε κι εμείς θώκους στη νομή εξουσίας.

Συμμετέχουμε σε αυτό το «πανηγύρι» απλά και μόνο για να καταστήσουμε τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς των πολιτικών μας θέσεων και της κήρυξης του «ιερού πολέμου» για την επαναφορά της πατροπαράδοτης ανόθευτης και Άμεσης δημοκρατίας, και κυρίως για να ενώσουμε τη φωνή μας και με άλλα Αμεσο-Δημοκρατικά κινήματα της Ευρώπης.

Είθε τύχη αγαθή και οι δράσεις όλων μας να προσφέρουν στον τόπο και στην Οικουμένη ένα πρότυπο ορθολογιστικού, Δημοκρατικού και αειφόρου μοχλού για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, της Ευτυχίας, της Δικαιοσύνης, της Αδελφοσύνης, της Ισοπολιτείας, της Ειρήνης και της ποιότητας της ζωής όλων των ανθρώπων, αλλά και την επικράτηση της οικολογικής λογικής στον πλανήτη, νυν και αεί!

Έδοξε να υπογραφεί, ως όρκος τιμής,
για την εθελοντική και ανιδιοτελή μας διαθεσιμότητα,
προς εφαρμογή των προαναφερόμενων αρχών και σκοπών,
κατ’ αρχήν από τους δύο συνιστάμενους φορείς:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
(τηλ-Φαξ: 210 3301800 email: info@ear-hellas.gr)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(τηλ: 210 3648300, fax: 210 3610882, email: info@dimopolis.gr)

Οι Εκπομπές μας ΕΡΤOPEN

"Εθνοσυνέλευση Τώρα"

"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι Έλληνες"

Αρχείο Εκπομπών

Πατήστε ΕΔΩ!

Πρόσφατα Άρθρα
Αρχείο